Zawartość deklaracji dostępności

Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Droboszewskiego  w Wąwelnie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej w https://spw.sosno.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://spw.sosno.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-05
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Część grafik i zdjęć nie zawiera opisów i tekstów alternatywnych.
 • Niektóre z udostępnianych dokumentów i załączników mogą być niedostępne.
 • Zamieszczone filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i słabosłyszących.

Treści wymienione powyżej są niedostępne z następujących powodów:

 • Dokumenty pochodziły z zewnętrznych podmiotów, w których format nie możemy ingerować (np. skany dokumentów).
 • Materiały zostały opublikowane lub wytworzone przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Jabłońska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 52 389 30 12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

budynek w Wąwelnie

 1. Budynek Szkoły Podstawowej w Wąwelnie znajduje się w Wąwelnie przy ulicy Szkolnej 1. Teren szkoły posiada ogrodzenie.
 2. Do budynku prowadzą 3 wejścia: od ul. Szkolnej1, nazwane: wejście główne po pokonaniu 7 schodów, wejście od strony boiska po pokonaniu 7 schodów oraz wejście boczne, nazwane: wejście od starej części szkoły po pokonaniu 3 schodów.
 3. Przy schodach od wejścia, od strony boiska znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych wraz z dojazdem.
 4. Budynek jest dwukondygnacyjny, z dwiema klatkami schodowymi ogólnie dostępnymi, bez windy wewnętrznej.
 5. Sekretariat obsługujący interesantów, w tym osoby niepełnosprawne i gabinet dyrektora znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego.
 6. Na parterze  budynku możliwe jest poruszanie się na wózku inwalidzkim.
 7. Miejsca parkingowe zlokalizowane po lewej stronie budynku, wzdłuż ulicy Szkolnej.
 8. Na teren obiektu sportowego (hala sportowa) dostępne są podjazdy dla osób niepełnosprawnych: od ulicy Młyńskiej oraz dwa podjazdy od strony boiska.
 9. Szatnie znajdujące się w budynku w piwnicy nie są przystosowane dla osób na wózkach oraz ze znaczną niepełnosprawnością ruchową.
 10. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na lewo od wejścia.
 11. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
 12. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 13. Na terenie szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

budynek w Sitnie

 1. Budynek Szkoły Podstawowej w Wąwelnie oddział zamiejscowy w znajduje się w Sitnie. Teren szkoły nie posiada całościowego ogrodzenia, ogrodzenie znajduje się od strony szosy.
 2. Do budynku prowadzą 2 wejścia: od ulicy (nazwane wejściem głównym) po pokonaniu 4 schodów i od strony boiska, po pokonaniu 3 schodów.
 3. Budynek nie posiada podjazdu dla niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.
 4. Budynek jest jednokondygnacyjny na wysokim podpiwniczeniu.
 5. Sekretariat obsługujący interesantów znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej w Wąwelnie ul. Szkolna 1.
 6. Na korytarzu budynku możliwe jest poruszanie się na wózku inwalidzkim.
 7. Miejsca parkingowe zlokalizowane są za salą gimnastyczną.
 8. Do obiektu sportowego (sala gimnastyczna) brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 9. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 10. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
 11. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 12. Na terenie szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Adres szkoły:

Szkoła Podstawowa w Wąwelnie, ul. Szkolna 1, 89-413 Wąwelno

Telefon sekretariat: 52 389 30 12

Faks: 52 389 30 12

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skrytka ePUAP: /spwawelno/SkrytkaESP

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00