Ogłoszono harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym dla uczniów spoza obwodu szkoły na rok szkolny 2019/2020.

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu na zgłoszenie rodziców i nie uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym.

Szczegóły: BIP Gminy Sośno lub w naszych ZASOBACH

Wnioski dla uczniów spoza obwodu można składać w sekretariacie szkoły od 04.03.2019 r. do 05.04.2019 r. do godz. 13:00.

Wyciąg z ustawy Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996) na ten temat:

Rozdział  6 Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek

(…) 

Art.  133.  [Rekrutacja do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych]

1.  Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.
2.  Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, o którym mowa w art. 131 ust. 5. Przepisy art. 131 ust. 9 i 10 stosuje się.