Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Do pobrania w menu: ZASOBY > Pliki do pobrania > Statut i regulaminy

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIECZYSŁAWA DROBOSZEWSKIEGO W WĄWELNIE

 

Wstęp

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy  uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Samorząd działa w oparciu o prawa (art. 55 ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. – Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.) oraz zasady niniejszego regulaminu, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. Działalność Samorządu wspiera i nadzoruje opiekun tj. nauczyciel wybrany przez uczniów.

 

§1

Przepisy ogólne (Zasady funkcjonowania SU)

Samorząd Uczniowski  jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów. Stanowi on zorganizowaną formę samodzielnych poczynań uczniów, łączy społeczność uczniowską, budzi poczucie wspólnoty, zaspokaja potrzeby uczniów. Samorząd Uczniowski współpracuje z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców. Samorząd podejmuje ważne decyzje w porozumieniu z Dyrekcją Zespołu Szkół w Wąwelnie i Radą Pedagogiczną. Działalność Samorządu musi być zgodna ze Statutem Szkoły. Samorząd powinien być informowany przez inne organy szkoły o podjętych przez nie ważnych decyzjach, które dotyczą wszystkich uczniów.

Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą:

a) Przewodniczący;

b) Zastępca Przewodniczącego;

c) Sekretarz;

d) 4 Członków Samorządu

§2

Przewodniczący Samorządu

1. Do obowiązków przewodniczącego Samorządu należą:

a) reprezentowanie społeczności uczniowskiej  na wszystkich uroczystościach szkolnych;

b) przewodniczenie spotkaniom Samorządu;

c) nadzorowanie realizacji decyzji podjętych przez Samorząd;

d) utrzymywanie stałego kontaktu z Dyrektorem i innymi członkami Rady Pedagogicznej;

e) informowanie Dyrektora i Grona Pedagogicznego o ważnych dla całej społeczności uczniowskiej postanowieniach lub wnioskach Samorządu;

2. Przewodniczący Samorządu ma prawo:

a) zlecać do wykonania innym członkom Samorządu różne zadania w ramach prac Samorządu;

§3

Zastępca przewodniczącego Samorządu

Zastępca przewodniczącego Samorządu w razie nieobecności lub niemożności sprawowania funkcji przez przewodniczącego Samorządu przejmuje wszystkie jego obowiązki i posiada wszystkie jego prawa. Zastępca przewodniczącego Samorządu przejmuje w razie konieczności obowiązki innych członków Samorządu, tj. sekretarza, skarbnika lub członka Samorządu, któremu została powierzona realizacja decyzji Samorządu.

§4

Sekretarz Samorządu

 Sekretarz Samorządu  prowadzi na zebraniach Samorządu protokoły, przygotowuje, gromadzi i przechowuje dokumenty Samorządu oraz opiekuje się archiwaliami Samorządu. 

§5

Inni członkowie Samorządu

 Inni członkowie Samorządu  mają obowiązek uczestniczyć w zebraniach, brać aktywny udział w pracach Samorządu i realizować powierzone im zadania w zgodzie z decyzjami Samorządu.

§6

Opiekun Samorządu

1. Do obowiązków opiekuna Samorządu należą:

a) zapoznanie wszystkich członków Samorządu z ich obowiązkami i prawami zawartymi w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego ;

b) nadzorowanie prac Samorządu;

c) służenie Samorządowi radą i pomocą we wszystkich przedsięwzięciach;

d) obecność na wszystkich sesjach Samorządu.

e) przygotowanie na koniec semestru i koniec roku szkolnego sprawozdań z działalności Samorządu, które zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej i które zostaną wpisane do protokołu jej obrad;

2. Opiekun Samorządu ma prawo:

a) zwołać Samorząd na sesję i jej przewodniczyć;

b) wpisać w razie konieczności pochwały lub uwagi do dzienników wychowawczych w imieniu Samorządu w sprawach nad którymi ten sprawuje opiekę lub nadzór;

3. W razie potrzeby opiekun Samorządu jest łącznikiem i mediatorem pomiędzy Samorządem a wszystkimi innymi organami Gimnazjum i ich członkami.

§7

Wybory Samorządu Uczniowskiego

1.W wyborach do Samorządu Uczniowskiego startować mogą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

2. Kadencja SU trwa 2 lata.

3. Wybory odbywają się we wrześniu.

4. Wybory są:

·         powszechne, tzn. każdy uczeń ma prawo do udziału w głosowaniu;

·         równe, tzn. każdy uczeń oddaje jeden głos;

·         bezpośrednie, tzn. każdy głosuje osobiście i bezpośrednio wybiera władzę SU;

·         tajne, tzn.  wybór jest anonimowy.

5. Kandydaturę podaje się pisemnie podająć;

·         imię i nazwisko;

·         plan działania

6.Okres zgłaszania kandydatów trwa 5 dni od daty podania terminu wyborów.

7. Komisje wyborczą powołuje opiekun SU.

8. Komisję wyborczą stanowią uczniowie szkoły, którzy nie kandydują w wyborach.

9. Do zadań Komisji Wyborczej należy:

·         podanie listy kandydatów najpóźniej 1 tydzień przed wyborami;

·         przygotowanie kart wyborczych;

·         przeprowadzenie głosowania;

·         ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów;

·         sporządzenie protokołu z głosowania.

10. Kampania wyborcza trwa 1 tydzień do momentu zamknięcia listy wyborczej, tylko na terenie szkoły, w czasie przerw i po lekcjach.

11. W czasie Kampanii Wyborczej nie można m. in.:

·         oczerniać kandydatów,

·         niszczyć mienia szkoły.

12. Dzień przed wyborami obowiązuje tzw. cisza wyborcza.

13. Na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym imiona i nazwiska kandydatów.

14. Na karcie powinna znajdować się informacja o sposobie głosowania – wybór następuje przez postawienie krzyżyka z prawej strony obok nazwiska wybranego kandydata.

15. Członkami Rady SU zostają osoby które otrzymały kolejno największą ilość głosów.

16. Przewodniczącym SU zostaje osoba, która otrzymała największą ilość głosów.

17. Głosowanie odbywa się w dniu określonym przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z SU.

18. W pomieszczeniu znajduje się miejsce zapewniające tajność głosowania.

19. Po dokonaniu wyboru uczeń wrzuca kartę wyborczą do opieczętowanej urny.

20. Wyniki głosowania są ogłoszone przez Komisje Wyborczą w dniu wyborów.

 §8

Sesje Samorządu

1. Samorząd zbiera się na Sesje zwyczajne przynajmniej raz w miesiącu.

2. Sesję Samorządu zwołuje przewodniczący Samorządu, jego zastępca lub opiekun Samorządu.

3. Obrady sesji Samorządu odbywają się za zamkniętymi drzwiami.

4. Uchwalone w czasie obrad wnioski zostają przez przewodniczącego Samorządu lub w imieniu Samorządu przez opiekuna Samorządu niezwłocznie przedstawione Dyrektorowi lub Radzie Pedagogicznej do rozpatrzenia.

5. Decyzje podjęte przez Samorząd podawane  są do publicznej wiadomości.

6. Na sesjach Samorządu członkowie Samorządu głosują w imieniu swoich klas.

7. Na sesjach Samorząd podejmuje decyzje większością 2/3 głosów;

§9

Wejście w życie

Regulamin Samorządu Uczniowskiego wchodzi w życie z dniem  01. listopada 2011 roku.