Drukuj

Szczęśliwy numerek pozwala, na jeden dzień zapomnieć o trudach związanych z ustnym bądź pisemnym sprawdzaniem wiedzy. Los bywa ślepy, nie zawsze pamięta, by się do nas uśmiechnąć, dlatego nieco mu pomagamy, losując spośród nas tego, kto przez jeden dzień może poczuć się w szkole niezagrożonym nagłym jak zawsze niespodziewanym pytaniem ze strony nauczyciela.

REGULAMIN "SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA" W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WĄWELNIE.

 POSTANOWIENIE OGÓLNE

Regulamin "szczęśliwego numerka" został sporządzony przez Samorząd Uczniowski i opiekuna samorządu oraz zaakceptowany przez Radę Pedagogiczną.

"Szczęśliwy numerek" zostanie wprowadzony w Zespole Szkół w Wąwelnie z dniem 01.03.2011 roku.

 ZASADY

 Każdego dnia przed zajęciami dwie osoby z Samorządu Uczniowskiego będą losowały numer w sekretariacie szkoły, który następnie zostanie wywieszony na gazetce szkolnej oraz w  pokoju nauczycielskim;

·         "Szczęśliwy numerek" zwalnia ucznia posiadającego dany numer w dzienniku lekcyjnym od pisania niezapowiedzianych kartkówek i odpowiedzi ustnych na wszystkich lekcjach w danym dniu.

·         Nauczyciel może poprosić o napisanie na następnej lekcji kartkówki z dnia, w którym uczeń był z tego zwolniony.

·         Wylosowany numerek nie zwalnia z pisania zapowiedzianych kartkówek, sprawdzianów czy prac klasowych. Nie usprawiedliwia także braku stroju na zajęcia wychowania fizycznego, zadania domowego, braku zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, podręcznika bądź zbioru zadań.

·         "Szczęśliwy numerek" nie chroni od uwag za złe zachowanie.

·         Nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą klasy bądź dyrektorem szkoły może zawiesić udział ucznia (uczniów) w akcji "Twój Szczęśliwy Numerek" na konkretnych zajęciach ze względu na nieodpowiednie zachowanie przed i w czasie lekcji lub nieusprawiedliwione nieobecności.

·         Pula numerków do losowania mieści sie od 1 do 26.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Losowanie "Szczęśliwego numerka" może zostać przerwane, przez Dyrektora Zespołu Szkół w Wąwelnie gdy:

- Uczniowie szkoły notorycznie łamią przepisy "Statutu Szkoły";

- Uczniowie łamią zasady współżycia w społeczności szkolnej.