W roku szkolnym 2020/2021 realizujemy program mediacji szkolnej „Porozmawiaj ze mną”. Innowacyjna metoda, jaką jest mediacja, ma stanowić alternatywny sposób rozwiązywania konfliktów w szkole.


Szkoła jest drugim, po rodzinie czynnikiem mającym duże znaczenie dla kształtowania się osobowości dzieci i młodzieży. Jako instytucja wychowawczo-dydaktyczna ma za zadanie przygotować jednostkę do funkcjonowania w świecie zgodnie z przyjętymi zasadami i normami społecznymi.
Jest miejscem, w którym młodzi ludzie spędzają dużo czasu i nie tylko zdobywają tu wiedzę, ale także kształtują swoje postawy, relacje z drugim człowiekiem; uczą się funkcjonowania w grupie oraz wielu innych zachowań, w tym także niepożądanych. Jak to bywa w dużych społecznościach, młodzi ludzie czasem prezentują wobec siebie wrogie zachowania, wdają się w konflikty oraz spory. Nie potrafiąc inaczej, próbują swoje problemy rozwiązać poprzez działania agresywne lub konfrontacyjne. I tu z pomocą przychodzi mediacja.

Mediacja szkolna to dobrowolne i poufne poszukiwanie rozwiązania sporu pomiędzy stronami konfliktu w obecności bezstronnego i neutralnego mediatora. Konflikty te dotyczą spraw związanych z relacjami międzyludzkimi i/lub działalnością statutową szkoły. Mediatorem szkolnym jest nauczyciel Anna Przybylska.
Aby można było rozpocząć mediację, strony wykazują gotowość do podjęcia rozmów.
Jest ona poufna, praktyczna i ma charakter interwencji. Ponadto jest całkowicie dobrowolna, oparta na wspólnym ustaleniu faktów, kładzie nacisk na rozumienie sytuacji związanej z podejmowaniem decyzji i rozwiązywaniem problemów. Mediacja może być przeprowadzona tylko w sytuacji, gdy strony konfliktu są gotowe przystąpić do negocjacji.

Program mediacji szkolnej „Porozmawiaj ze mną” jest kolejnym wsparciem dla uczniów i rodziców w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w naszej szkole.