Informacje dotyczące zdalnego nauczania  w związku z przedłużeniem ograniczenia funkcjonowania szkoły do 26 czerwca 2020 r. (z możliwością przedłużenia).

  1. Od dnia 25.03.2020 r. wszelka komunikacja rodziców z nauczycielami, pedagogiem, psychologiem i logopedą będzie odbywać się poprzez pocztę elektroniczną. Adresy nauczycieli podane są na stronie szkoły w menu KONTAKT (zakładka Rada Pedagogiczna). W przypadku braku dostępu do komputera czy Internetu - rodzice mają możliwość osobistego odbioru materiałów w sekretariacie szkoły (po wcześniejszym ustaleniu i pamiętając o odpowiednim ustosunkowaniu się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem).
  2. Rodzice proszeni są o niezwłoczne przesłanie swoich adresów poczty elektronicznej na e-mail każdego nauczyciela, który naucza dziecko w danej klasie. W treści wiadomości prosimy podać imię i nazwisko dziecka. Można skorzystać z formularzy w kontaktach nauczycieli.
  3. Tygodniowy zakres treści do nauki i ćwiczeń będzie się systematycznie pojawiać wraz z nowym planem lekcji na internetowej stronie szkoły (od poniedziałku 30.03.2020 r.). Przy konstruowaniu planu brane będą pod uwagę: równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, możliwości psychofizyczne uczniów przy podejmowaniu intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia oraz ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
  4. Wykonywanie zadań przez uczniów jest obowiązkowe i należy je wykonywać na bieżąco lub w terminie wskazanym przez nauczyciela (w przypadku bardziej czasochłonnych treści). W zestawie zadań umieszczane będą również zaliczenia na ocenę ściśle związane z owymi zagadnieniami.
  5. Szczegółowe informacje zwrotne wraz z oceną zagadnień na zaliczenie będą wysyłane na adres e-mail rodziców.
  6. Data zaliczeń będzie wpisywana w zestawie zadań. 
  7. Wszelkie szczegóły dotyczące wystawiania ocen znajdują się w zaktualizowanym Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania (aneks).
  8. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się otrzymają pocztą elektroniczną specjalnie dedykowany zestaw zadań.
  9. Osoby, które uzyskały negatywną ocenę za pierwszy semestr roku szkolnego otrzymają osobne zadania do wykonania w celu poprawy (również pocztą elektroniczną).
  10. Zachęcamy do odwiedzenia dedykowanych przez MEN portali edukacyjnych we własnym zakresie. Wszelkie informacje dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna.

 Prosimy na bieżąco śledzić komunikaty zamieszczane na stronie szkoły!